Seuraorganisaatio

Seuraorganisaatio


Organisaatiokaavio

3. Seuraorganisaatio

3.1 Seuran virallinen organisaatio

Jääurheiluseura Haukat ry on yleishyödyllinen yhdistys, jossa ylintä päätäntävaltaa käyttävät seuran jäsenet yhdistyksen vuosikokouksissa. Näitä on kaksi vuosikokousta, kevät- ja syyskokous, sekä erityisistä syistä kokoon kutsuttavaa ylimääräiset vuosikokoukset.

Kevätkokouksessa päätetään seurassa harjoitettavista jääurheilulajeista, käsitellään seuran tulevan kauden toimintasuunnitelma ja talousarvio, täydennetään johtokuntaa erovuoroisten jäsenten osalta sekä valitaan johtokunnalle puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi. Syyskokouksessa käsitellään päättyneen kauden tilinpäätös ja päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta kyseisen tilikauden osalta. Molemmissa kokouksissa voidaan tehdä päätöksiä myös sellaisista seuran kannalta merkittävistä asioista, jotka kuuluvat vuosikokouksessa päätettäviksi.

Seuran johtokunta johtaa ja kehittää seuran toimintaa ja vastaa sen taloudesta. Johtokunta vastaa vuosikokouksissa tehtyjen päätösten toteuttamisesta ja vuosikokousten valmistelusta. Se pitää yllä jäsenluetteloa, tekee seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja laatii toimintasuunnitelman ja talousarvion kullekin kaudelle. Johtokunta hoitaa seuran tiedotustoimintaa ja ulkoisia suhteita. Se valitsee ja erottaa seuraan palkattavat toimihenkilöt ja sopii heidän eduistaan. Johtokunta valitsee organisoituessaan keskuudestaan seuran lajitoiminnasta (liite 11), taloudesta (liite 9) ja viestinnästä (liite 10) vastaavat johtokunnan jäsenet.

Valmennuspäällikkö johtaa ja kehittää lajitoimintaa johtokunnan ja sen lajitoiminnasta vastaavien antamien tavoitteiden ja pelisääntöjen puitteissa. Valmennuspäällikkö valitsee seuran valmentajat ja osoittaa heidät ikäryhmille vastuuohjaajiksi ja valmentajiksi. Hän vastaa myös ohjaajien ja valmentajien osaamisen kehittämisestä. Hän ohjaa ikäryhmien toiminnan suunnittelua ja valvoo kausisuunnitelmien toteuttamista.

Junioripäällikkö johtaa ja kehittää valmennuspäällikön tukena seuran luistelukoulua sekä Nuori Suomi -ideologian toteutusta alle 13-vuotisten ikäryhmissä. Hän on vastuussa näiden ikäryhmien pelisäännöistä. Hän toimii seuran Nuori Suomi - yhteyshenkilönä yhdessä valmennuspäällikön kanssa.

Taloudenhoitaja vastaa seuran kirjanpidon ja maksuliikenteen hoitamisesta sekä toimistosta.

Kahvionhoitaja vastaa Haukkakahvion käytännön asioiden hoitamisesta sekä kahvion kirjanpidosta.

Seuralla on Sinettiseuroilta vaadittu ongelmanratkaisuelin. Siinä ovat jäseninä seuran puheenjohtaja, lajitoiminnasta vastaava johtokunnan jäsen, valmennuspäällikkö ja junioripäällikkö. Ryhmän tehtävänä on käsitellä ja ratkaista pelaajan/pelaajien kohteluun liittyvät erimielisyydet ja ongelmat. Esittelijänä toimii valmennuspäällikkö.

3.2 Ikäryhmän toimintaorganisaatio

Seuran valmennuspäällikkö hankkii ikäryhmälle vastuuohjaajan/-valmentajan ja tarvittavat apuohjaaja/-valmentajat, joiden kanssa seura tekee valmentajasopimuksen.

Ikäryhmän vanhempainkokous esittää keskuudestaan muut ikäryhmän toiminnan pyörittämisestä vastaavat henkilöt, jotka hyväksytetään johtokunnalla. Ikäryhmän tarvitsemat toimihenkilöt ovat minimissään vastuuvalmentaja, joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja ja pari huoltajaa. Minimimiehityksellä selvitään, mikäli ikäryhmällä on vain yksi joukkue. Jos pelaajia riittää useampaan joukkueeseen, tarvitaan apuvalmentajia, joukkueenjohtajia ja huoltajia vastaavasti useampia.

Toimihenkilöt muodostavat ikäryhmän johtoryhmän. Johtoryhmään voidaan voita henkilö hoitamaan myös ulkoista tiedottamista, varainhankintaa ym. ikäryhmän oheistoimintaa helpottamaan joukkueenjohtajien työtä.

Johtoryhmän toimihenkilöt ovat seuran edustajia ikäryhmässä. He vastaavat ikäryhmän toiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta vanhempainkokouksen, seurajohdon ja seuran valmennuspäällikön hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa. He vastaavat myös ikäryhmän seuravelvoitteiden täyttämisestä. Toimihenkilöt vastaavat, että ikäryhmän toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia, seuran sääntöjä ja ohjeita, SJL:n sääntöjä ja ikäryhmän laatimia pelisääntöjä.

Olisi hyvä, jos toimihenkilön tehtäviin osallistuisi vuorollaan mahdollisimman moni vanhemmista, jotta ikäryhmällä olisi tarvittaessa osaavia henkilöitä luotsaamaan sitä eteenpäin taipaleellaan.

Lapsen vanhemmat kuljettavat, kustantavat, kannustavat sekä omalla esimerkillään tukevat ikäryhmän toimintaa että toimintaedellytyksiä. Vanhemmista kootaan toimitsijaryhmät ikäryhmän otteluihin. Kaikkien vanhempien tulee vuorollaan osallistua ikäryhmän toiminnan ja tapahtumien järjestelyihin. Vanhemmat huolehtivat siitä, että seuran toimintaperiaatteet ja sovitut pelisäännöt toteutuvat ikäryhmän toiminnassa ja tapahtumissa.

Myös toimenkuvat ja vastuualueet voivat olla erilaisia. Tärkeintä onnistuneen tuloksen kannalta kuitenkin on, että johtoryhmän jäsenten tehtävät ja vastuualueet on määritelty ennen kauden alkua vastuuvalmentajan johdolla selkeästi. Mikäli roolijako jää joukkueessa epäselväksi se saattaa aiheuttaa epätietoisuutta omista tehtävistä ja päällekkäisiä toimintoja. Tästä seuraa herkästi turhautumista ja kitkaa vuorovaikutussuhteissa.

Toimihenkilöiden ja koko joukkueorganisaation toiminnan kannalta erityisen tärkeää on toimiva yhteistyö. Yhteistyöllä sekä toimenkuvien ja vastuualueiden suunnitelmallisella jakamisella joukkue saavuttaa mahdollisimman tehokkaan tavan toimia.

3.3 Toimihenkilöiden toimenkuvat

Vastuuvalmentaja

Vastuuvalmentajalle kuuluu valmennuksellisen, harjoituksellisen sekä kilpailutoiminnallisen suunnittelu-ja toteutusvastuun lisäksi kokonaisvastuu joukkueen toiminnasta. Vastuuvalmentaja vastaa kaikista pelillisistä ja pelitaktisista asioista, joiden toteuttamiseen hänen on saatava täysi työrauha. Vastuuvalmentajan on joukkueen muu johtoryhmä, joka tukee ja toteuttaa toimintaa sen henkilöiden vastuualueiden ja yhteisesti sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Joukkueenjohtaja

Joukkueenjohtajan vastuualue on joukkueen taloudellisten ja hallinnollisten sekä laajasti ajateltuna urheilua tukevien tausta-asioiden hoitaminen. Apuna joukkueenjohtajalla ovat joukkueen johtoryhmä sekä vanhempien tuki- ja työryhmät. Yhteistyöllä joukkueenjohtaja saavuttaa tehtävässään parhaan madollisen tuloksen. Jos joukkueessa ei ole rahastonhoitajaa, joukkueenjohtaja hoitaa myös nämä tehtävät. Joukkueenjohtaja turvaa tausta-asioiden hoitajansa valmentajien pelaajien ja koko joukkueen työrauhan säilymisen.

Huoltaja

Huoltaja on oman tehtävänsä ammattilainen, joka osaamisellaan tuo tärkeän panoksen koko joukkueen toimintaan. Huoltajan vastuualueena on joukkueen materiaalinen hyvinvointi. Huoltaja toimii pelaajien apuna varusteiden toimintakunnon varmistajana. Hän voi myös tarvittaessa hoitaa pienimuotoisia tapaturmia. Huoltajat hoitavat pelaajien nestehuoltoa harjoitusten ja otteluiden aikana pitämällä riittävää määrää juotavaa tarjolla.

Huoltajien tehtäviä ovat mm.

  • huolto- ja ensiapulaukusta huolehtiminen.
  • luistinten ja muiden varusteiden kunnosta vastaaminen.
  • varusteiden ja huoltovälineiden hankinnasta vastaaminen.
  • joukkueen juomista harjoituksissa ja otteluissa vastaaminen.
  • seuran antamista pelipaidoista ja muista varusteista vastaaminen myönteisen ilmapiirin kehittäminen.

Huoltajien on oltava perillä joukkueen budjetista, jotta he voivat suunnitella joukkueen varustehuollon ja -hankinnat talousarvion mukaisesti. Ollessaan tietoisia taloudellisista rajoitteista he pystyvät asettamaan hankintoja tärkeysjärjestykseen ja miettimään, mitä hankintoja voidaan jättää tarvittaessa toteuttamatta ja mitä voidaan hoitaa esimerkiksi vanhoja välineitä korjaamalla.

Usein huoltajan tehtävässä varsinaisen käytännön käsityön ohella nousee esiin rooli joukkueen ilmapiiriin vaikuttajana. Niin pelaajien omat varusteet kuin joukkueen yhteiset tavaratkin ovat pelaajien työkaluja, joiden ympärillä he ja huoltajat yhdessä tiiviisti toimivat. Useimmille pelaajille varusteiden kunto ja niiden oikea kohteleminen on erityisen tärkeää, jolloin huoltajan rooli pelaajan auttajana korostuu. Huoltajalla on mahdollisuus usein auttajana ja kaverina päästä lähemmäs joukkueen elämää kuin muilla johtoryhmän jäsenillä. Tällöin hänen merkityksensä joukkueen ilmapiiriin kehittäjänä näkyy selkeästi.

Huoltajan tehtävä on varsinkin juniori-ikäisten joukkueissa myös kasvatuksellinen ja opetuksellinen. Hänen tulee ohjata pelaajia huolehtimaan varusteistaan ja toimintaympäristöstään. Ympäristökasvatus ja kestävään kehitykseen opettaminen ovat tärkeitä tekijöitä huoltajan opettaessa pelaajia kantamaan vastuutaan ympäristöstään ja yhteiskunnasta. Nuoria pelaajia tulee opastaa myös henkilökohtaisen hygienian huolehtimisessa ja terveyskasvatuksellisissa asioissa.

Rahastonhoitaja

Rahastonhoitaja vastaa joukkueen kirjanpidosta ja maksuliikenteestä. Hän tekee tiivistä yhteistyötä joukkueenjohtajan kanssa ja suorittaa joukkueen toiminnasta aiheutuvat taloudelliset toimenpiteet, esimerkiksi laskujen maksamiset ja niiden kirjaamiset joukkueen kirjanpitoon. Rahastonhoitajalle voi usein kuulua myös talousarvion toteutumisen valvonta, osallistuminen toimintasuunnitelman laatimiseen, talousasioissa yhteydenpito emäseuraan, joukkueen tilinpäätökseen valmistaminen, joukkueenjohtajan hyväksyminen laskujen maksuun hoitaminen sekä joukkueen tilien oikeellisuudesta vastaaminen. Joukkueelle on hyvä valita sen oman tilin tarkastamisesta vastaavat henkilöt, jotka valvovat joukkueen rahojen käytön oikeellisuutta.

Toimenkuvien kuvauksen lähde: Valintoja ja Yhteistöitä. Joukkueenjohtajan käsikirja SJL


   
Lisää uutisia
Jääurheiluseura Haukat
«  Toukokuu   »
Kategoriat