Urheilutoiminta

Urheilutoiminta

2. Urheilutoiminta

2.1. Haukkakoulut (luistelu-, kiekko- ja ringettekoulu

Haukkakoulujen ensisijainen tehtävä on opettaa nuorimmille lapsille luistelutaitoa ja esitellä heille jääliikuntaa monipuolisesti. Luistelukoulussa opetellaan leikinomaisesti luistelun perusasioita. Kiekko- ja ringettekoulussa luistelutaidon kehittämisen ohella opetellaan myös jääkiekon ja ringeten alkeita ottamalla kauden aikana mailat mukaan.

Haukkakoulujen tavoitteet:

Liikunnalliset tavoitteet:
• Perusluistelutaidon oppiminen

Kasvatukselliset tavoitteet:
• Oppia toimimaan ryhmässä
• Oppia ottamaan huomioon kaverit ja kanssaihmiset
• Oppia avuliaisuuteen ja kohteliaisuuteen

Seuran tavoitteet:
• Positiivisen ilmapiirin luominen
• Lapsen ehdoilla toimiminen
• Jokaisen luistelukoululaisen huomioon ottaminen
• Haukka -myönteisyyden synnyttäminen
• "Haukkoihin on helppo tulla"
• "Haukoissa on kiva harrastaa"
• "Minusta välitetään Haukoissa"

Seura käyttää vanhempia Haukka -junioreita Haukkakouluissa avustajina tavoitteenaan kasvattaa heitä ohjaajiksi, valmentajiksi ja tuomareiksi sekä toimihenkilöiksi seuran organisaatioon. Näin tarjoamme heille pelaamisen lisäksi muitakin harrastusmahdollisuuksia jääurheilun parista.
Keväisin luistelukoulun 6 - 7 -vuotiaista oppilaista muodostetaan nuorimmat Haukka - ikäryhmät jääkiekkoon (U-8) ja ringetteen ( F). Kaikki luistelukoululaiset ovat luistelukoulun päätyttyä tervetulleita pelaamaan ikäistensä Haukka -ikäryhmiin. Nuorimman ikäluokan pelaajat voivat osallistua oman ikäluokan ryhmän lisäksi luistelukoulun toimintaan.

2.2. toiminta ikäryhmänä

Seuran järjestämiin ohjatun liikunnan pariin lapset ja nuoret voivat hakeutua
a) haukkakouluihin 4 -10 -vuotiaina tai
b) suoraan ikäistensä Haukka -ikäryhmään.

Haukoissa samana vuonna syntyneet lapset ja nuoret muodostavat jääkiekon tai ringeten ikäryhmän, joka pelaa ja harjoittelee oman, seuran valitseman vastuuohjaajansa/-valmentajansa johdolla. Seuran lähtökohta on, että jokainen pelaa ja harjoittelee ensisijaisesti oman ikäluokkansa ryhmässä.

Ikäryhmällä on oma johto ja talous. Ikäryhmään voidaan perustaa useita pelijoukkueita tarpeista ja pelaajamääristä riippuen. Ikäryhmän johto ja vastuuohjaaja/-valmentaja laativat kullekin kaudelle kirjallisen toimintasuunnitelman, jossa huomioidaan harrastajien ikä ja tarpeet osaamistavoitteissa, harjoitetussa ja kilpailemisessa. Ikäryhmissä laaditaan kauden alussa myös vanhempien ja pelaajien toimesta pelisäännöt, joita toiminnassa noudatetaan. Niiden tulee olla yhdensuuntaisia seuran arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Ikäryhmätoiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle jääurheilusta kiinnostuneelle edullinen harrastusmahdollisuus ja pitkä pelaajaura Haukka¬toiminnan piirissä. Siksi seura ja sen valmennuspäällikkö ja junioripäälliikö ohjaavat ikäryhmien harjoittelun ja kilpailutoiminnan sisältöä sekä toimintaperiaatteita. Ohjaus perustuu seuran hankkimaan osaamiseen ja kokemukseen sekä lajiliittojen suosituksiin.

Alle 10-vuotiaiden ikäryhmissä harjoitellaan yhdessä pelaajia luokittelematta ja pelataan tasavahvoin joukkuein pelipaikkoja vaihdellen. Kausittain ikäryhmän pelaajista muodostetaan tarvittava määrä erilaisia joukkueita harjoitus-, turnaus- ja sarjapeleihin. Ikäryhmän vastuulliset valmentajat huolehtivat, että peluuttaminen on tasapuolista kakkien pelaajien kesken niin yksittäisissä otteluissa kuin koko kaudellakin.

Myös 10-vuotiaiden ja vanhempien junioreiden kohdalla toimitaan ikäryhminä. Periaatteena on, että kullekin pelaajalle pyritään järjestämään harrastamismahdollisuus hänen omien tavoitteidensa, kykyjensä ja innokkuutensa mukaisesti toimivassa joukkueessa. Ikäryhmiin muodostetaan pelaamäärän mukaan pelijoukkueita SJL:n sarjajärjestelmän mukaisesti niille tasoille joille se koetaan järkeväksi.

U-14-ikäluokasta eteenpäin muodostetaan yhdessä KJT hockeyn kanssa KJT-Haukat joukkueet. Pelaajille on jokaisessa ikäluokassa valittavana oman tasoinen joukkue motivaation sekä taitotason mukaan. Haukkojen tavoitteena ringetessä on muodostaa joukkue F-,E-,D-,C- ja B-junioreihin, tämän lisäksi seurassa toimii naisten edustusjoukkue sekä eritasoisia harrastejoukkueita. Joukkueet pelaavat niille parhaiten sopivalla sarjatasolla. Seuran valmennuspäälliköt ja junioripäälliköt ohjaa sekä Haukka -joukkueiden muodostamista ja niille sopivan sarjatason valintaa.

Näiden joukkueiden lisäksi Haukkojen tavoitteena on joko tarjota tai osoittaa yhteistyöseuroista aikuisikäisille sekä jääkiekon että ringeten harrastusmahdollisuus ikämies- tai ladyjoukkueessa.

2.3. U-8 – U-13 / G- D -ikäryhmät


Ikäryhmien tavoitteet

Liikunnalliset tavoitteet:
• Monipuolisen liikunnallisuuden kehittäminen
• Harrastaminen usean lajin parissa


Kasvatukselliset tavoitteet:

• Lasten ja vanhempien yhdessäolon edistäminen
• Itsenäisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen
• Minä -kuvan vahvistaminen
• Sosiaalisuuden, yhteistyökyvyn ja toisten arvostamisen kehittäminen

Pelaajatavoitteet:

• Pelaajan lajillisten perustaitojen opettaminen ja kehittäminen
• Teknisten taitojen monipuolinen opettaminen ja kehittäminen
• Pelillisten taitojen perusteiden opettaminen kaikille pelipaikoille
• Pelaajan vastuun kehittäminen joukkueen osana

Joukkuetavoitteet:

• Positiivisen ilmapiirin luominen
• Myönteisten kokemusten tarjoaminen
• Taata mahdollisimman monelle mahdollisuus harrastaa jääkiekkoa tai ringetteä
• Taata kaikille pelaajille pelaamismahdollisuus
• Ei mitään kilpailullisia tulostavoitteita
• Mahdollisimman laajan harrastajamäärän hankkiminen ja ylläpitäminen
• Vanhempien Haukka -junioreiden käyttäminen apuvalmentajina ja ohjaama

Joukkueiden muodostaminen ja pelaaminen

U-8 - U-10 / G-F -junioreissa harrastetaan ikäryhmäkiekkoilua tai -ringetteä, mikä tarkoittaa:
• Yhteistä valmennusta sekä ohjausta kaikille ikäryhmän pelaajille,
• Osallistumista sarjatoimintaan useammalla pelijoukkueella pelaajamäärän mukaan,
• Pelaamista sarjojen ulkopuolella erilaisilla kokoonpanoilla harjoitus- ja turnausotteluita.

U-11-, U-12 ja U-13 / E-D -ikäluokat harjoittelevat yhtenä joukkueena, josta muodostetaan pelaajamäärän mukaan pelijoukkueet sarjoihin. Jokaisellle pelaajalle pyritään tasosta huolimatta tarjoamaan sama määrä pelejä kauden mittaan. Pelipaikkoja kierrätetään kauden aikana.

Seura osallistuu U8-U13 / F – D -joukkueillaan Suomen Jääkiekkoliiton ja Ringetteliiton näille osoittamiin sarjoihin. Ikäryhmät pelaavat harjoitus- ja turnausotteluita kauden aikana alueen sääntöjä noudattaen ja kohtuudella siten, että lasten ja perheiden tarpeet ja odotukset tulevat huomioiduiksi.

U-8 - U-13 / G-D - ikäryhmät eivät saa osallistua ulkomailla turnauksiin ilman valmennuspäällikön ja SJL:n / SRKL lupaa.


Peluuttaminen

Lapsia peluutetaan yksittäisissä otteluissa että koko pelikauden puitteissa tasapuolisesti. Tasapuolisuus koskee sekä sarja- että harjoitusotteluita. Seura suosittelee, että yksittäinen ottelu pelataan kolmella kentällisellä riittävän ottelukohtaisen peliajan saamiseksi pelaajille. Tasapuolisuus kauden mittaan järjestetään lepääviä pelaajia kierrättämällä kaikkien pelaajien osallistuessa kiertoon. Tasapuolisuutta mitataan pelattujen otteluiden ja vaihtojen määrällä.

Pelipaikkoja kierrätetään U-8 - U-13 / G-D -junioreissa pelaajan kehitys huomioiden. Maalivahtien valinnassa on erityisesti huomioitava harrastajan toiveet. Kaikille halukkaille U-8 - U-10 / G-F -junioreille on tarjottava mahdollisuus kokeilla maalivahtina.

Poissaoloista ilmoittaminen

Poissaoloista ilmoittaminen valmentajalle on tärkeää peli- ja harjoittelutapahtuman suunnittelun takia ja osoittaa hyvää käytöstä sekä vastuun kantoa.

Pelaaja ilmoittaa joukkueen tapahtumasta poissaolostaan valmentajalle etukäteen heti kun se on tiedossa. Pelaajaa ei saa rangaista, jos hän on ilmoittanut poissaolostaan asianmukaisella tavalla. Poissaoloon on hyväksyttävä mikä tahansa syy, jonka harrastaja kokee joukkueen tapahtumaa tärkeämmäksi.

2.4. U14 / D1 -ja vanhemmat ikäryhmät

Tavoitteet

Kasvatukselliset tavoitteet:

Itsenäisyyden ja omatoimisuuden vahvistaminen ja edelleen kehittäminen
Minä -kuvan vahvistaminen
Sosiaalisuuden, yhteistyökyvyn ja toisten arvostamisen ja huomioonottamisen kehittäminen
Elämän hallinnan perusasioiden omaksuminen (elämäntavat, vastuuntunto, opiskelu, urheilullisuus, päihteettömyys, ympäristö jne.)

Pelaajatavoitteet:

Pelaajan ominaisuuksien kehittäminen kilpa- tai harrastepelaamista varten
Henkiset ominaisuudet, kuten saavutustarve, itseluottamus, omatoimisuus, keskittymiskyky
Fyysiset ominaisuudet, kuten laajat liikevarastot, lihasvoima, tasapaino, nopeus, kestävyys
Yksilötaidot: suoritusvarmuus, suoritusten vaativuus
Ryhmätaidot: valmiudet joukkuepeliin, yhteistyö eri tilanteissa
Pelikäsityksen kehittäminen ja pelitaitojen hallinta eri pelitilannerooleissa

Joukkuetavoitteet:

• Positiivisen ilmapiirin luominen
• Nuorten ja vanhempien yhdessäolon tukeminen
• Osallistua kullakin joukkueella sopivan haastavalle sarjatasolle ja menestyä sarjassa mahdollisimman hyvin

Joukkueiden muodostaminen

Periaatteena U14 / D1 junioreiden ja vanhempien kohdalla on se, että pelaajan edun mukaista on pelata hänen omien tavoitteidensa, kykyjensä ja innokkuutensa edellyttämässä joukkueessa. Tässä vaiheessa, jos ikäryhmä niin haluaa, perustetaan sarjakaudelle " tasojoukkueet". Ikäryhmän joukkueet voivat harjoitella ja toimia yhdessä niin halutessaan.

Seuran tavoitteena on muodostaa kaikissa ikäryhmissä niin monta tasoryhmää kuin harrastajamäärät ja sarjatasot mahdollistavat. Seura pyrkii tarjoamaan sekä kilpailullisesti tavoitteellista että selkeästi harrastepohjaista toimintaa. Joukkueet muodostetaan kesän harjoitusryhmistä. Pelaajat eri ryhmiin sijoitetaan yhdessä valmentajien ja valmennuspäällikön kanssa.

Pelaaminen:

Seura osallistuu joukkueillaan Suomen Jääkiekkoliiton ja Ringetteliiton näille osoittamiin sarjoihin, mahdollisiin ylialueellisiin harjoitussarjoihin sekä valtakunnallisiin sarjoihin ja noudattaa näin ollen ko. sarjan sääntöjä, määräyksiä ja suosituksia. Joukkueilla on oikeus pelata harjoitus- ja turnausotteluita alueen/sarjan sääntöjen mukaan kauden aikana.

U17- U22 -nuoret ohjataan SJL:n järjestämille ohjaaja- ja tuomarikursseille heidän niille halutessaan. Seura on myös velvollinen järjestämään kilpailusääntöjen edellyttämän tuomarikurssin U15 -junioreille heidän pelaajauran jatkamisen mahdollistamiseksi U18 -junioreissa.

Peluuttaminen

Ikäryhmänjoukkueiden valmentajat päättävät peluuttamisesta U14-U22 / C-B ikäluokissa. Pelaajalle tulee osoittaa hänen tasoisiaan pelejä, jotta pelaaja pääsee pelaamaan ja hänelle taataan samat kehitys mahdollisuudet. U8-U13 / G-D ikäluokissa peliaika ja pelimäärät jakautuvat tasan.

Poissaoloista ilmoittaminen

Ilmoitus käytänteistä joukkueet sopivat itsenäisesti


2.5. Pelaajan siirtyminen seuran joukkueesta/ikäryhmästä toiseen

Siirtyminen joukkueesta toiseen kauden aikana tapahtuu vastuuvalmentajan harkinnan mukaan tasotarkistusten tuloksena U14 - U22 / D1-B -junioreissa, joissa on tasojoukkueet (teho-, kehitys- ja harrasteryhmät). Siirtyminen kauden aikana on mahdollista liiton ja alueen sääntöjen antamissa puitteissa. Tasotarkistuksen suorittavat ja pelaajan siirtämistä ehdottavat valmentajat ja valmennuspäällikkö neuvoteltuaan asiasta pelaajan kanssa.

Pelaajien siirtymisestä sääntöjen sallimalla tavalla ikäryhmästä toiseen on informoitava valmennuspäällikköä. Lahjakkaan ja eteenpäin pyrkivän nuoren peluuttamista vanhemmassa ikäryhmässä ehdottaa joukkueen vastuuvalmentaja valmennuspäällikölle, joka yhdessä vanhemman ikäluokan vastuuvalmentajan kanssa tekee päätöksen kuunneltuaan nuorta itseään. Sama koskee myös ns " yli-ikäisiä ' pelaajia

Pelaajien värvääminen ikäryhmästä toiseen on kielletty. Ikäryhmät eivät kilpaile keskenään kenestäkään yksittäisestä urheilijasta, vaan kysymys on yksilön edusta, jonka jälkeen tulee seuran etu. Tätä sääntöä valvovat niin valmennuspäällikkö kuin viime kädessä seuran johtokunta.

Nuoremmissa ikäryhmissä (U8-U13 / G-D), joissa pelataan tasavahvoilla joukkueilla, pelaajien peluuttaminen kausittain eri sarjajoukkueissa ja kauden sisällä erilaisilla kokoonpanoilla turnaus- ja harjoituspeleissä on suositeltavaa.


2.6 Pelaajien siirtyminen toiseen seuraan

Pelaajan on syytä keskustella oman valmentajansa kanssa siirtymistoiveistaan. Valmentaja on velvollinen keskustelemaan siirrosta valmennuspäällikön kanssa. Valmennuspäällikkö ottaa yhteyttä pelaajan uuden seuran valmennuspäällikköön tai joukkueen valmentajaan varmistaakseen pelaajan toiveiden ja edun täyttymisen. Mikäli on tarvetta, valmennuspäällikkö keskustelee asiasta vielä pelaajan kanssa

Haukat ei aseta esteitä seurasiirroille, jos velvoitteet seuraan ja sen ikäryhmään on hoidettu. Pelaajan edun varmistamiseksi voidaan käyttää rajoitettua siirtoa

2.7 Rangaistukset ja lopettaminen

Pelaajan rankaiseminen ja erottaminen joukkueesta

Pelaajaa voidaan rangaista kauden aikana, mikäli hän ei noudata joukkueen omia yhteisesti hyväksyttyjä käyttäytymis- ja muita sääntöjä, tai mikäli hän rikkoo Suomen Jääkiekkoliiton tai Ringetteliiton kilpailusääntöjä. Rankaisemisen voivat suorittaa ikäryhmän oma vastuuvalmentaja ja joukkueenjohto. Pelaajan erottamisesta seurasta päättää aina seuran johtokunta, valmennuspäällikön esityksestä. Asia on silloin aina käsitelty seuran ongelmankäsittelyelimessä.

Joukkueeseen mukaan otettua pelaajaa ei saa erottaa joukkueesta muista kuin erittäin painavista, hyvien tapojen vastaiseen käytökseen liittyvistä syistä. Tapauksissa noudatetaan Suomen Jääkiekkoliiton tai Ringetteliiton voimassa olevia kilpailusääntöjä.

Pelaamisen lopettaminen seurassa

Pelaaja ilmoittaa joukkueenjohtajalle kirjallisesti lopettavansa harrastamisen seurassa. Tällöin pelaaja palauttaa kaikki seuralta ja ikäryhmältä saamansa varusteet. Mikäli hän siirtyy toiseen seuraan, laaditaan pelaajalle siirtopaperit. Siirtopapereiden saamiseksi on kaikki ko. päivämäärään mennessä erääntyneet maksut ikäryhmälle oltava suoritettuina. Siirtopaperit laatii joukkueenjohtaja ja allekirjoittaa seuran puheenjohtaja tai muu siihen valtuutettu henkilö. Kaikki pelaajan maksamat rahat jäävät joukkueen tilille.

2.8 Jäät ja muut liikuntapaikat

Seura osoittaa joukkueille jää- ym. harjoitteluun tarvittavat paikat ja harjoitusajat. Jään ja salivuorojen jakamisesta vastaa seuran tehtävään nimeämä jäänjakaja yhteistyössä valmennuspäällikön kanssa.

Harjoitusmäärissä huomioidaan liittojen antamat suositukset ja ikäryhmien toimintasuunnitelmat. Jääajoista ja kerroista sovitaan ikäryhmien kanssa niiden toiveita kuunnellen. On selvää, että jäävuorot ovat seuran jääkiintiön puitteissa tapahtuneen sovittelun tulos, jossa otetaan huomioon pelaajien ikä, sarjaohjelmat, joukkueen sarja- ja tavoitetaso sekä tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus pitemmän ajan puitteissa.

Kaikille ikäryhmille ja joukkueille annetaan jäätä siten, että mielekäs harrastaminen on mahdollista. Valmennuspäällikön näkemys asiasta on seuran kanta.


   
Lisää uutisia
Jääurheiluseura Haukat
«  Kesäkuu   »
Kategoriat